Khai giảng: 4/8/2015
Thời gian: 19:00 ~ 20:50
Ngày học: 3,5,7
Học phí: 700.000 đ/ 1tháng
(học phí thu 2 tháng liền, 12 buổi/ 1 tháng)
Giáo trình: 200.000 đ/ 1 bộ
(trong quá trình ôn hết giáo trình sẽ mua bổ sung sau)